+34 93 715 60 20 unireco@unireco.com

UNIRECO LOGISTICA, S.A.

Condicions Generals per a transport internacional de mercaderies per carretera.

 

 1. Entorn d’aplicació

1.1 Les presents condicions, sotmeses a la normativa continguda en el conveni Internacional CMR pel que fa als serveis de transport internacional, a normativa LOTT, pel que fa a transport nacional ia assimilats procedents de el servei internacional, així com legislacions vigents derivades, regeixen a partir de la data de el present document, els serveis per carretera prestats per Unireco Logistica, SA

1.2 La contractació i utilització dels serveis de Unireco Logistica, SA comporta la completa acceptació sense reserves de les presents condicions i normatives, així com de les tarifes d’aplicació en vigor en la data d’aplicació de l’servei a realitzar AMB RENÚNCIA EXPRESSA a qualsevol altra normativa pel que fa als possibles conflictes que es puguin presentar per coincidència de conceptes.

 

 1. Documentació i identificació de les mercaderies necessaris per a la prestació dels serveis.

2.1 Com a norma general, i llevat de pacte en contra, qualsevol servei contractat haurà de ser instruït per escrit a Unireco Logistica, SA

2.2 La mercaderia a viatjar ha de ser acompanyada de la documentació necessària per a complir la normativa vigent en els països d’origen, trànsit i destí, i especialment de factures vàlides a efectes duaners, per a enviaments amb origen o destinació a països no pertanyents a la CEE

2.3 En tota la documentació que acompanyi la mercaderia, així com en el seu etiquetatge han de constar, com a mínim, el nom complet de l’destinatari, així com lloc de lliurament de la mercaderia.

2.4 La manca d’informació en la documentació i / o etiquetatge incorrecte, eximeix completament a Unireco Logistica, SA de responsabilitat per pèrdues i / o perjudicis relatius al lliurament de les mercaderies i responsabilitza a l’empresa contractant de l’servei de les despeses que pogués ocasionar la regularització de les situacions generades per la informació incorrectament facilitada.

 

 1. Mercaderia sota condicions documentals especials i / o sota condicions COD

3.1 En els casos en què el lliurament de les mercaderies estiguin condicionades a l’cobrament de les mateixes, en forma de xec, lletra, transferència, contra documents o alguna altra forma en què Unireco Logistica, SA accepti prèviament realitzar les gestions d’intermediació, s’ha de notificar per escrit de manera clara i expressa, amb anterioritat a la realització de l’servei dels requisits necessaris per al lliurament de les mercaderies a l’destinatari. Seran vàlides únicament aquelles condicions imposades per l’empresa contractant que hagin estat informades en temps i forma i acceptades de forma escrita per Unireco Logistica, SA prèvia realització de l’servei.

3.2 Unireco Logistica, SA facturarà a l’empresa contractant dels serveis d’intermediació la tarifa vigent per a la realització dels mateixos.

3.3 En qualsevol dels anteriors i / o altres supòsits no expressament indicats, Unireco Logistica, SA queda rellevat de qualsevol responsabilitat per la falta d’autenticitat, actuació de dol o mala fe per part dels intervinents diferents de Unireco Logistica, SA i els seus empleats , així com manca de bondat en relació a el document que ens sigui remés i / o exigit per al lliurament de la mercaderia.

 

 1. Mercaderies, amb caràcter general.

4.1 Unireco Logistica, SA no assumeix cap responsabilitat, en cap concepte i de cap tipus, pel que fa a el contingut real de la mercaderia transportada, a causa de la ignorància i impossibilitat de control de la mateixa. Unireco Logistica, SA assumeix únicament les seves responsabilitats en relació a la declaració que realitzi, sota la seva total responsabilitat el remitent de l’enviament.

4.2 El transport de mercaderies perilloses i / o classificades ADR ha de ser informat per part de l’remitent per escrit i acceptat pel mateix mitjà per part de Unireco Logistica, SA

4.3 Les següents mercaderies, llevat de pacte en contra queden excloses de el servei i en cas de ser transportades sense acceptació per part de Unireco Logistica, SA, aquesta mateixa queda eximit de les responsabilitats en qualsevol aspecte de el present plec de condicions:

 

Peribles, refrigerats, alcohols per a consum humà, tabac i derivats, animals, metalls i pedres precioses, joies de tot tipus i derivats, perles naturals i / o artificials, monedes i bitllets siguin o no de curs legal, loteries i apostes, valors, obres d’art o amb valor artístic, col·leccions, mercaderies tipificades com a il·legals en la normativa estatal dels països de càrrega, trànsit i lliurament de la mercaderia.

 1. Terminis de lliurament amb caràcter general

5.1 Qualsevol informació relativa a terminis de lliurament és sempre orientativa i en el supòsit d’un transport en condicions regulars que no es vegi afectat per causes externes a Unireco Logistica, SA

5.2 Els temps de trànsit informats no tenen en compte la possible afectació per festius en qualsevol dels països de càrrega, trànsit i / o lliurament de les mercaderies, que poden retardar els enviaments.

5.3 No estan inclosos ni són de possible valoració ni responsabilitat de Unireco Logistica, SA, els períodes necessaris per a realitzar tràmits duaners, els relatius a controls per autoritats competents de les mercaderies, així com els tipificats com de força major.

 

 1. Responsabilitat assumida per Unireco Logistica, SA

6.1 Unireco Logistica, SA assumeix una responsabilitat, en qualitat de transportista, limitada a condicions i quantitats de l’conveni CMR quant al que a transport internacional es refereix ja normativa LOTT, pel que fa a transport nacional ia assimilats procedents o destinats a l’servei internacional .

6.2 A nivell informatiu, i pel que fa a el transport internacional, la responsabilitat de Unireco Logistica, SA queda limitada a un màxim de 8.33 unitats de compte per Kg real transportat. Pel que fa a l’transport Nacional queda limitada a un màxim de 1/3 de l’IPREM / DIARI per Kg real transportat.

6.3 L’import econòmic de responsabilitat màxim assumit per Unireco Logistica, SA en cas de lliuraments demorades mai podrà excedir de l’import de la factura de l’servei demorat. Unireco Logistica, SA no assumirà cap import derivat de pèrdues de vendes, parades de producció, desplaçaments, o qualsevol altre concepte que excedeixi l’import de la factura de l’servei demorat.

6.4 Per a qualsevol altre concepte relatiu a responsabilitats de Unireco Logistica, SA s’aplicaran les condicions establertes en els convenis indicats en l’apartat 5.1 de el present document.

 

 1. mercaderies assegurades

7.1 Tota mercaderia transportada per Unireco Logistica, SA, i llevat dels conceptes en els quals intervé la cobertura CMR i / o LOTT, viatgen per compte i risc de l’remitent. Unireco Logistica, SA no assegurarà a tot risc cap mercaderia excepte indicacions per escrit, en les que s’indiquin els conceptes sol·licitats per Unireco LOGISTICA, SA per a la correcta confecció de l’assegurança corresponent.

7.2 Unireco Logistica, SA es reserva el dret d’acceptar la formalització de l’assegurança a causa de tipus de mercaderies no assegurables, incorrecció de dades, estats de mercaderies, superació de terminis necessaris per a la confecció del mateix, o qualsevol altre motiu que sigui susceptible d’una fraudulenta confecció de l’esmentada assegurança.

7.3 La contractació de l’assegurança de mercaderies a Unireco Logistica, SA, implicarà la facturació corresponent a la mateixa en l’enviament en què sigui contractat, sota les condicions tarifàries vigents en el moment de la seva contractació.

 

 1. Reclamacions per avaries, danys, faltes i reserves a la recepció de mercaderies

8.1 Les indicacions o reserves per faltes o danys en la recepció de la mercaderia, especialment si són aparents, s’han d’indicar de la manera més completa possible en el document de lliurament de la mercaderia facilitat per Unireco Logistica, SA, i han de ser notificades immediatament i per escrit a Unireco Logistica, SA, dins dels terminis legals establerts a aquest efecte.

8.2 Les indicacions en els documents de caràcter genèric, de l’tipus de “D’acord excepte examen”, “possibles danys”, “embalums aixafats”, etc. no són acceptades per Unireco Logistica, SA sense una descripció detallada dels possibles danys, pèrdues o reserves.

8.3 Qualsevol mercaderia danyada romandrà immobilitzada fins a la seva peritatge o resolució per la companyia asseguradora encarregada de l’sinistre.

8.4 Es consideraran mercaderies extraviades aquelles no lliurades passats 30 dies des de la data prevista de lliurament.

 

 1. Tarifes d’aplicació

9.1 Tots els serveis prestats per Unireco Logistica, SA, que es regeixen per la present normativa, seran facturats d’acord amb les tarifes vigents en el moment de la seva realització, sota les condicions particulars indicades en les mateixes per a cada un dels possibles serveis.

9.2 En les tarifes de Unireco Logistica, SA mai estan inclosos mitjans de càrrega, estiba o descàrrega, mossos, despatxos de duanes i / o impostos, excepte indicació en contrari per escrit.

9.3 Les mercaderies dipositades en els nostres magatzems o els de la nostra xarxa de corresponsals per un termini superior a 7 dies, per causes alienes al nostre servei generessin despeses d’emmagatzematge, als quals se’ls apliqués la tarifa vigent, o, en cas de ser superiors , les despeses que s’originin en els magatzems de la nostra xarxa de corresponsals.

9.4 L’impagament de qualsevol factura emeses per Unireco Logistica, SA suposa l’automàtica rescissió de les condicions pactades en les presents condicions.

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció aplicable.

10.1 En cas de conflictes no detallats en aquestes condicions, és d’aplicació la legislació vigent a l’Estat Espanyol, i els seus tribunals competents.

 

 1. Confidencialitat de dades

11.1 En compliment de la Llei orgànica 15/1999 les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat de UNIRECO LOGISTICA, SA, amb la finalitat de realitzar els treballs d’administració i gestió, derivada de la relació mercantil. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment establerts, mitjançant comunicació a UNIRECO LOGISTICA, SA, Qualsevol negativa a el tractament de les seves dades haurà de notificar en un termini màxim de 30 dies. UNIRECO LOGISTICA, SA garanteix els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades, que poden ser exercits pels interessats en la forma i per qualsevol dels mitjans legalment admesos en virtut del que disposa RLOPD,dirigint-se a nostre domicili a CIM VALLÈS Parcel·la 12 Nau 3-08.130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona).